top of page
Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Miljø & kvalitets policy

Miljøpolicy

Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Veseth AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

  • Å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Veseth AS.

  • Å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.

  • Å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

  • Å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer

  • Å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Veseth AS.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2022.

  • Vi skal fortsette å ha et sykefravær på 2% eller lavere

Tiltak: Vi skal ha fokus på at det er en god dialog mellom ledelse og de ansatte i form av personalmøter og medarbeidersamtaler. Vi vil også oppfordre de ansatte til å være i fysisk aktivitet 1-2 ganger i uken.  

  • Vi skal redusere energibruket med 5 %

Tiltak: Bedriften skal få en bedre oversikt oversikt energibruket sitt slik at dette kan bli mindre. Vi skal også oppfordre huseier til å bytte til LED-lamper.

  • Vi skal redusere drivstofforbruket med 5%.

Tiltak: Vi skal planlegge turer bedre slik at det blir mindre kjøring

Vi skal anskaffe oss flere nullutslippsbiler.

Tiltak: Vi ser på muligheten til å erstatte gamle biler med elbiler.

Vi skal bruke miljøsertifiserte leverandører når det er mulig.

Tiltak: Sjekke om leverandører har en miljøsertifisering.

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Kvalitetspolicy

Veseth AS skal alltid alltid tilfredsstille kundens krav, behov og forventninger.

Det skal vi oppnå ved å ha kunden i fokus, forstå kundens behov og levere tjenester med riktig kvalitet.

Kunderelasjoner
For å skape og vedlikeholde gode kunderelasjoner, vil vi fokusere på tilgjengelighet og agere i henhold til våre verdier. Gjennom å oppfylle samfunnets lover, krav og forventninger skal vi være et forbilde i bransjen.

Leveranser
For å bli ansett som en pålitelig aktør, vil vi fokusere på god leveransestyring for å sikre at vi leverer til avtalt tid.

Tjenester
For at våre kunder skal bli fornøyde med våre tjenester skal vi gjennom  korrekt anvendelse av vår kompetanse og utstyrspark levere avtalt kvalitet.

Sikkerhet og arbeidsmiljø
For å vise at alle krav til sikkerhet og arbeidsmiljø oppfylles fokuserer vi på godt arbeidsmiljø, godt ytre miljø og god sikkerhet.

Styring og oppfølging
For å sikre at kvalitetspolicyen etterleves og at kontinuerlige systematiske forbedringer gjennomføres skal kvalitetsparametre og kvalitetsmål defineres, måles og følges opp som en del av organisasjonens årsrapportering.

bottom of page